ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με απόλυτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει η A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων της ιστοσελίδας www.anggreenenergy.com.Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.anggreenenergy.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.anggreenenergy.com.  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.anggreenenergy.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.anggreenenergy.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Tο www.anggreenenergy.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο www.anggreenenergy.com ζητούνται οι παρακάτω πληροφορίες:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Οδός,Αριθμός,Πόλη,Τ.Κ.
  4. Επάγγελμα
  5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Tο www.anggreenenergy.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  • Για την εγγραφή στο www.anggreenenergy.com: ενεργό e-mail, Επίθετο, Όνομα.
  • Για την ταυτοποίηση των χρηστών προκειμένου να τους επιτρέψει την πρόσβαση σε σελίδες που έχουν πρόσβαση μόνο οι πελάτες των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών της (π.χ. σελίδα αναβαθμίσεων): Επίθετο ( ή Επωνυμία), Όνομα, e-mail, ΑΦΜ.
  • Για την αποστολή ενημερωτικών και άλλων πληροφοριακών εντύπων ή και δοκιμαστικών εκδόσεων των προγραμμάτων της κατόπιν σχετικών αιτήσεων των πελατών της ή / και υποψηφίων πελατών.

Eκτός των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να ζητούνται επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες όμως είναι προαιρετικές (ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να τις συμπληρώσει).

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. , δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του www.ang.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.anggreenenergy.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το www.anggreenenergy.com περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.ang.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.ang.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.anggreenenergy.com